Ogólne Warunki Umów (OWU)

Slide 1
IMG_9706lr

Ogólne Warunki Umów (OWU)

I. Uwagi Ogólne

1. Poniższe ogólne warunki umów (dalej: OWU) obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży, dostawy i o świadczenie usług zawieranych przez BÄKO Polska Sp. z o.o. począwszy od dnia 01.09.2023, jeżeli nie uzgodniono odmiennych warunków specjalnych. Starsze, inaczej brzmiące OWU, tracą niniejszym swoją ważność.

2. Kontrahentem w rozumieniu OWU jest przedsiębiorca zawierający umowę sprzedaży, dostawy lub o świadczenie usług z BÄKO Polska Sp. z o.o. bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą i posiadającą dla przedsiębiorcy charakter zawodowy. BÄKO Polska Sp. z o.o. nie zawiera umów z konsumentami oraz osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Odmienne od niniejszych OWU postanowienia Kontrahenta nie wiążą stron nawet wówczas, gdy BÄKO Polska Sp. z o.o. wyraźnie im nie zaprzeczyła.

4. Odstępstwa od niniejszych OWU wymagają wyraźniej, pisemnej akceptacji ze strony BÄKO Polska Sp. z o.o. Niniejsze OWU obowiązują również w sytuacji, gdy BÄKO Polska Sp. z o.o. – znając odmienne lub sprzeczne z niniejszymi OWU postanowienia Kontrahenta – bez zastrzeżeń realizuje dostawę do Kontrahenta.

5. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU nie powoduje nieważności pozostałych postanowień niniejszych OWU. To samo obowiązuje również wtedy, gdy poszczególne OWU nie będą częścią umowy.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach umów zawieranych z Kontrahentami jest BÄKO Polska Sp. z o.o. Dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego, realizacją prawnie uzasadnionych interesów BÄKO Polska Sp. z o.o., w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń. W ramach realizacji umów, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z BÄKO Polska Sp. z o.o. np. podmiotom świadczącym usługi transportowe, ubezpieczeniowe itp. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa. BÄKO Polska Sp. z o.o. umożliwia w każdym czasie dostęp do danych osobowych, prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.


II. Oferta i przyjęcie zlecenia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane przez BÄKO Polska Sp. z o.o. do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Zamówienia złożone przez Kontrahenta są wiążące dla BÄKO Polska Sp. z o.o. tylko wtedy, gdy BÄKO Polska Sp. z o.o. je potwierdziła, zrealizowała przez wykonanie dostawy lub inne świadczenia usług lub gdy w terminie 10 dni nie sprzeciwiła się zawarciu umowy.

2. Przedstawiane przez BÄKO Polska Sp. z o.o. np. w reklamach, katalogach, na stronach internetowych, pismach okólnych lub dokumentach załączonych do oferty specyfikacje produktów są wiążące tylko wówczas, gdy w potwierdzeniu zamówienia wyraźnie zostały nazwane wiążącymi. W razie wątpliwości przyjmuje się, że BÄKO Polska“ Sp. z o.o. nie udziela – czy to poprzez przekazywanie wzorów i próbek, specyfikacje, odniesienia do norm jakości i innych regulaminów, czy też poprzez inne oświadczenia składane w związku z umową, do której załącznik stanowią niniejsze OWU – żadnej gwarancji jakości i trwałości rzeczy. W razie wątpliwości obowiązują jedynie jednoznaczne, pisemne oświadczenia BÄKO Polska Sp. z o.o. o udzieleniu gwarancji.

3. Wszystkie zlecenia przyjmowane będą z możliwością zastrzeżenia dokonania dostawy. Jeżeli wykonanie dostawy przez BÄKO Polska Sp. z o.o. albo poddostawców BÄKO Polska Sp. z o.o. będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione w wyniku siły wyższej, strajku, blokad dróg lub innych niezawinionych okoliczności –wówczas BÄKO Polska Sp. z o.o. będzie uprawniona do odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Powyższe obowiązuje, gdy BÄKO Polska Sp. z o.o. dochowała należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju, w tym w wyborze osób, za pomocą których zobowiązanie wykonuje lub osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Uprawnienia przysługujące BÄKO Polska Sp. z o.o. z tytułu dochodzenia roszczeń przechodzą w tym wypadku na Kontrahenta.

 
III. Ceny i kalkulacja cen

1. Umowy będą realizowane według cen obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Jeżeli w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy, a dniem jej wykonania nastąpi istotna zmiana stosunków, w szczególności zmiana wysokości wynagrodzeń, cen opakowań, cen przewozu, zmiana wysokości ceł i podatków, wówczas BÄKO Polska Sp. z o.o. ma prawo dokonać w stosownym zakresie waloryzacji uzgodnionej wcześniej ceny w oparciu o zmianę określonych czynników kosztów.

2. Podane ceny są cenami netto i obowiązują z doliczeniem każdorazowo odpowiedniej stawki podatku VAT.

3. Koszty opakowania oraz wszelkie inne koszty wynikające z użyczenia i zapłaty kaucji za opakowania i przedmioty użyte do transportu towaru (np. palety, kontenery, skrzynki, butelki, pojemniki i inne) obciążają Kontrahenta.

 
IV. Opakowanie, ubezpieczenia i wysyłka

1. Towary będą dostarczane według normalnych tras dostaw i w zwykłych godzinach pracy na koszt dostawcy. W przypadku towaru o wartości niższej niż ustalona przez BÄKO Polska Sp. z o.o. wartość nominalna netto, BÄKO Polska Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Kontrahenta zryczałtowanymi kosztami przewozu towaru.

2. Użyczone opakowania i przedmioty do transportu towarów – o ile nie ustalono inaczej – muszą zostać zwrócone przez Kontrahenta niezwłocznie po odebraniu przez niego towaru, w stanie niepogorszonym i wraz z uiszczeniem kosztów ich zwrotu. Nie dopuszcza się wypełnienia opakowań i pojemników służących do transportu towaru innymi towarami lub wykorzystywania w inny sposób. W przypadku opóźnionego zwrotu opakowań i pojemników służących do transportu towarów, BÄKO Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie obciążenie Kontrahenta kosztami powstałymi z tytułu opóźnienia.

3. Towary ubezpiecza się tylko na żądanie Kontrahenta i na jego koszt.

4. W przypadku opakowań nienadających się do recyclingu, obowiązek ich legalnej utylizacji lub ponownego zastosowania obciąża Kontrahenta.


V. Dostawa, zwłoka w dostawie i niemożliwość dostawy

1. Wiążący jest uzgodniony termin dostawy. Uznaje się go za zachowany, jeżeli towar opuścił magazyn o uzgodnionej porze lub została zgłoszona gotowość do odbioru.

2. BÄKO Polska Sp. z o.o. ma prawo spełnić umówione świadczenie poprzez dokonanie dostaw częściowych. Złożenie reklamacji co do którejkolwiek z dostaw częściowych nie uprawnia Kontrahenta do odmowy przyjęcia dalszych dostaw w ramach danego zamówienia.

3. Dopóki Kontrahent zalega ze spełnieniem swojego świadczenia wzajemnego, BÄKO Polska Sp. z o.o. może powstrzymać się ze spełnieniem swojego świadczenia dostawy.

4. W przypadku, w którym Kontrahent zalega z płatnością na rzecz BÄKO Polska Sp. z o.o. powyżej 90 dni, to BÄKO Polska Sp. z o.o. może skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi” w VAT i CIT (czyli obniżyć podstawę opodatkowania o nieuregulowaną wierzytelność). W przypadku zastosowania przez BÄKO Polska Sp. z o.o tzw. „ulgi na złe długi”, BÄKO Polska Sp. z o.o. poinformuje o tym Kontrahenta.

5. BÄKO Polska Sp. z o.o. może odstąpić od umowy (obowiązek dostawy wygasa), jeżeli został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Kontrahenta lub toczy się postępowanie w tej sprawie.

6. Jeżeli wykonanie umowy będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z powodu siły wyższej, strajków lub innych nadzwyczajnych okoliczności, również dla poddostawców BÄKO Polska Sp. z o.o. – wówczas BÄKO Polska Sp. z o.o. będzie uprawniona do odstąpienia od całości lub części umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania, bądź też do przedłużenia terminu dostawy o okres trwania utrudnienia. W przypadku braku dostawy lub dostawy niepełnej ze strony poddostawców do BÄKO Polska Sp. z o.o., BÄKO Polska Sp. z o.o. zwolniona jest całkowicie lub częściowo z obowiązku dokonania dostawy, jeżeli dochowała należytej staranności w pozyskaniu towaru i zawiadomiła Kontrahenta o zaistniałym fakcie niewykonania. W pozostałych przypadkach obowiązuje punkt II. 3.

7. W przypadku opóźnienia w dostawie zamówień szczególnych (zwłaszcza dotyczących towarów i dóbr wykonywanych na specjalne życzenie Kontrahenta) obowiązują następujące zasady: przy zawinionym niedochowaniu uzgodnionego terminu dostawy, zwłoka w dostawie ze strony BÄKO Polska Sp. z o.o. powstaje dopiero po wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku jego bezskutecznego upływu. Termin dodatkowy wynosi przynajmniej ¼ ustalonego terminu dostawy, nie mniej jednak niż 8 dni roboczych i rozpoczyna swój bieg najwcześniej z upływem uprzednio wyznaczonego terminu dostawy.


VI. Przejście ryzyka, zawiadomienie o wadzie, odpowiedzialność za wady

1. Jeżeli towar jest gotowy do wydania, wysyłki bądź odbioru, a jego wysyłka bądź odbiór nie doszły do skutku z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kontrahent, wówczas ryzyko związane z towarem przechodzi na Kontrahenta z chwilą otrzymania przez niego zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki, bądź gotowości do jego wydania lub odbioru.

2. Kontrahent jest obowiązany niezwłocznie po odebraniu towaru dokonać zbadania jego ilości, jakości i właściwości pod kątem zgodności z zamówieniem. Kontrahent jest obowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania BÄKO Polska Sp. z o.o. o wykrytych wadach towaru – zwłaszcza o różnicach ilościowych – a także do dodatkowego sporządzenia na potwierdzeniu dostawy adnotacji o wszelkich odstępstwach, jak i do parafowania potwierdzenia dostawy. W przypadku wad niemożliwych do wykrycia przy odbiorze towaru, zawiadomienie o wadzie musi nastąpić na piśmie niezwłocznie po wykryciu wady. Zawiadomienie musi nastąpić:

– w przypadku towarów łatwo psujących się: niezwłocznie, telefonicznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin od odbioru towaru lub wykrycia wady,
– w pozostałych przypadkach: w ciągu 2 dni od odbioru towaru lub wykrycia wady.

W przypadku uchybienia wymienionym powyżej terminom lub obowiązkom, wyłączone będzie dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu dostawy wadliwych towarów. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi będzie wyłączone również wtedy, gdy dostarczony towar został zbyty, przerobiony lub postępowanie z nim było niewłaściwe. Punkt 5 zdanie 2–4 obowiązuje odpowiednio. Pęknięcia, złamania i ubytki towaru nie podlegają reklamacji, o ile jest to zgodne z przyjętymi zwyczajami handlowymi.

3. BÄKO Polska Sp. z o.o. udziela rękojmi za wady rzeczy nowych w ten sposób, że w sytuacji zwrotu towaru wadliwego dostarcza towar wolny od wad – lub jeżeli jest to możliwe – bezpłatnie usuwa wady lub dokonuje odpowiedniego obniżenia ceny towaru. Wybór formy i kolejności postępowanie ze zwróconym towarem należy do BÄKO Polska Sp. z o.o.

4. W przypadku wad nowych rzeczy Kontrahent może według własnego wyboru żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, jeżeli usunięcie wady dwukrotnie okaże się bezskuteczne, jest niemożliwe, nie może nastąpić w rozsądnym terminie lub gdy BÄKO Polska Sp. z o.o. odmówiło usunięcia wady.

5. Dochodzenie przez Kontrahenta dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad towaru, a zwłaszcza roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód, które niepowstały na dostarczonych towarach, jest wykluczone. Wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych lub w przypadku udzielenia gwarancji. W sytuacji zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych, BÄKO Polska Sp. z o.o. odpowiada jedynie za typową dla danej umowy, rozsądnie przewidywalną szkodę. Wyłączona jest odpowiedzialność BÄKO Polska Sp. z o.o. z tytułu utraconych korzyści.

6. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady nowych rzeczy przedawniają się z upływem 12 miesięcy od momentu odbioru rzeczy. Roszczenia regresowe wygasają z upływem 2 miesięcy od dnia wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia odbioru towaru przez Kontrahenta.

7. Zwrotu towaru na skutek zawiadomienia o wadzie bezpośrednio przy odbiorze towaru dokonuje się u kierowcy, a w pozostałych przypadkach, zwłaszcza przy późniejszym zgłoszeniu wady, towar podlega zwrotowi kierowcy dopiero za porozumieniem z kierownictwem BÄKO Polska Sp. z o.o. lub z pracownikami wyraźnie do tego upoważnionymi przez BÄKO Polska Sp. z o.o.

8. Przy sprzedaży rzeczy używanych dochodzenie od BÄKO Polska Sp. z o.o. roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest całkowicie wykluczone. Nie dotyczy to jednak przypadku zapewnienia o braku wad lub podstępnego zatajenia wady.


VII. Płatność i udzielenie kredytu

1. Zapłata za towar powinna nastąpić co do zasady niezwłocznie po odebraniu towaru i doręczeniu faktury. Uzgodnienie terminu płatności może nastąpić tylko po uprzednim specjalnym porozumieniu stron. Zapłata dokonywana jest co do zasady przelewem na rachunek bankowy lub gotówką, z wyłączeniem możliwości potrącenia. Zapłatę uważa się za dokonaną w terminie w momencie zaksięgowania kwoty zapłaty na rachunku bankowym BÄKO Sp. z o.o. przed upływem wyznaczonego terminu. W przypadku braku odmiennych postanowień co do kolejności zaspokajania wierzytelności, gdy wpłata Kontrahenta nie wystarcza na pokrycie wszystkich wierzytelności, wówczas dokonywane na rzecz BÄKO Sp. z o.o. wpłaty będą naliczane w pierwszej kolejności na poczet wszelkich odsetek i kosztów, następnie na poczet niespłaconych wierzytelności z tytułu umów o konserwację urządzeń, usług doradczych i innych usług, następnie na poczet wierzytelności z tytułu dostaw surowców, towarów handlowych, materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych wraz z opakowaniami, a na końcu na poczet wierzytelności z tytułu dostaw maszyn i urządzeń, natomiast w obrębie wymienionych powyżej wierzytelności – zawsze najpierw na poczet wierzytelności najdawniej wymagalnej. Rozliczenie płatności w myśl powyższych zasad obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do wierzytelności z tytułu porozumień ratalnych i / lub finansowania bądź przy przeksięgowaniu z bieżącego rachunku bankowego na rachunki ratalne. Kontrahent rezygnuje z prawa powstrzymania wynikającego z późniejszych, wcześniejszych lub bieżących transakcji handlowych dokonywanych w ramach stosunków handlowych. Potrącenie wierzytelności wzajemnych jest dopuszczalne jedynie na tyle, na ile zostały one uznane i potwierdzone lub uprawomocnione.Zapłata za towar powinna nastąpić zgodnie z uzgodnionymi warunkami po otrzymaniu przez Kontrahenta faktury VAT Uzgodnienie terminu płatności może nastąpić tylko po uprzednim specjalnym porozumieniu stron. Zapłata dokonywana jest co do zasady przelewem na rachunek bankowy wpisany na białą listę VAT, z wyłączeniem możliwości potrącenia. Zapłatę uważa się za dokonaną w terminie w momencie zaksięgowania kwoty zapłaty na rachunku bankowym BÄKO Polska Sp. z o.o., najpóźniej z w ostatnim dniu terminu płatności, W przypadku braku odmiennych postanowień co do kolejności zaspokajania wierzytelności, gdy wpłata Kontrahenta nie wystarcza na pokrycie wszystkich wierzytelności, wówczas dokonywane na rzecz BÄKO Polska Sp. z o.o. wpłaty będą naliczane w pierwszej kolejności na poczet wszelkich odsetek i kosztów, następnie na poczet niespłaconych wierzytelności z tytułu umów o konserwację urządzeń, usług doradczych i innych usług, następnie na poczet wierzytelności z tytułu dostaw surowców, towarów handlowych, materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych wraz z opakowaniami, a na końcu na poczet wierzytelności z tytułu dostaw maszyn i urządzeń, natomiast w obrębie wymienionych powyżej wierzytelności – zawsze najpierw na poczet wierzytelności najdawniej wymagalnej. Rozliczenie płatności w myśl powyższych zasad obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do wierzytelności z tytułu porozumień ratalnych i / lub finansowania bądź przy przeksięgowaniu z bieżącego rachunku bankowego na rachunki ratalne. Potrącenie wierzytelności wzajemnych jest dopuszczalne jedynie na tyle, na ile zostały one uznane i potwierdzone lub uprawomocnione.

2. BÄKO Polska Sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Kontrahenta – bez specjalnego udokumentowania – zapłaty odsetek w wysokości ponoszonych przez nią samą kosztów kredytu, przynajmniej jednak w wysokości 8 % powyżej stawki bazowej kredytu. Strony Umowy mogą jednak sobie zastrzec, że odsetki będą dochodzone w mniejszej wysokości.

3. W przypadku grożącej niewypłacalności Kontrahenta (zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe), BÄKO Polska Sp. z o.o. jest uprawniona do dokonywania dalszych dostaw jedynie za zapłatą z góry i do natychmiastowego wymagania zapłaty wszystkich nieuiszczonych – jak również odroczonych – kwot faktur, jak i wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku handlowego.

4. W przypadku grożącej niewypłacalności Kontrahenta, BÄKO Polska Sp. z o.o. może żądać w czasie obowiązywania umowy złożenia odpowiedniego zabezpieczenia w stosownym terminie. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Kontrahenta, BÄKO Polska Sp. z o.o. może odstąpić od umowy lub żądać odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

5. Kontrahent jest obowiązany do sprawdzania informacji o wysokości jego zobowiązań wobec BÄKO Polska Sp. z o.o. pod kątem ich prawidłowości i kompletności. Doręczone informacje o wysokości zobowiązań uważa się za uznane przez Kontrahenta, jeżeli Kontrahent w ciągu 4 tygodni od momentu doręczenia mu informacji o wysokości jego zobowiązań pisemnie ich nie zakwestionował. Wraz z doręczeniem informacji o wysokości jego zobowiązań, Kontrahent zostanie poinformowany o skutkach braku ich zakwestionowania w wyznaczonym czasie.

6. Udzielenie kredytu bądź odroczenie zapłaty za towar następuje tylko wraz z naliczaniem odsetek i pod warunkiem, że Kontrahent przedłoży na żądanie BÄKO Polska Sp. z o.o. dokumenty konieczne do oceny jego wiarygodności kredytowej, a zwłaszcza jego raporty roczne, bieżące oceny związane z ekonomiką przedsiębiorstwa i dalsze informacje oraz dokumenty dotyczące oceny wiarygodności kredytowej, a także zwyczajowe i wystarczające zabezpieczenia kredytu.
BÄKO Polska Sp. z o.o. ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych zawartych w przekazanych przez Kontrahenta dokumentach i udzielonych przez Kontrahenta informacji.
Udzielenie kredytu bądź odroczenie zapłaty następuje poprzez zawarcie odrębnej pisemnej umowy, która określa m.in. wysokość odsetek i terminy płatności. BÄKO Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie własność towarów, których dotyczy udzielony kredyt bądź odroczenie zapłaty, na zasadach określonych w pkt. VIII.


VIII. Zastrzeżenie własności, cesja praw

1. Dostarczony towar pozostaje do momentu zapłaty przez Kontrahenta ceny i spłaty wszystkich należności wynikających z umowy, własnością BÄKO Polska Sp. z o.o. Dopiero po uiszczeniu ceny oraz innych należności wynikających z umowy, prawo własności towaru przechodzi na Kontrahenta. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kontrahenta, BÄKO Polska Sp. z o.o. jest uprawniona do odbioru towaru od Kontrahenta, a Kontrahent obowiązany jest do wydania towaru BÄKO Polska Sp. z o.o.

2. Jeżeli towar należący do BÄKO Polska Sp. z o.o. zostanie przez Kontrahenta przetworzony na nową rzecz, wówczas powstała w wyniku przetworzenia nowa rzecz staje się własnością BÄKO Polska Sp. z o.o. bez konieczności dokonania jakichkolwiek opłat na rzecz Kontrahenta. Jeżeli towar należący do BÄKO Polska Sp. z o.o. zostanie połączony lub pomieszany z rzeczą nienależącą do BÄKO Polska Sp. z o.o., wówczas BÄKO Polska Sp. z o.o. nabywa udział we współwłasności całości oznaczony według stosunku wartości rzeczy połączonych lub pomieszanych. Jeżeli towar należący do „BAKO POLSKA” Sp. z o.o. stanie się częścią składową całości a Kontrahent nabędzie własność całości wtedy przeniesie on udział we współwłasności całości na BÄKO Polska Sp. z o.o. w stosunku, który odpowiada wartości towaru należącego do BÄKO Polska Sp. z o.o. do wartości nowego towaru z chwili połączenia lub pomieszania. W powyższych przypadkach Kontrahent obowiązany jest do bezpłatnego przechowania nowo powstałej rzeczy, będącej własnością lub współwłasnością BÄKO Polska Sp. z o.o., która to rzecz również stanowi towar z zastrzeżoną własnością na rzecz BÄKO Polska Sp. z o.o. aż do momentu uiszczenia ceny w znaczeniu powyższych ustaleń.

3. Jeżeli towar z własnością zastrzeżoną na rzecz BÄKO Polska Sp. z o.o. aż do momentu zapłaty ceny, zostanie zbyty przez Kontrahenta osobno lub razem z towarem nienależącym do BÄKO Polska Sp. z o.o., wówczas Kontrahent dokonuje jednocześnie cesji wierzytelności powstałej z tytułu dalszego zbycia towaru, wraz ze wszystkimi prawami zależnymi oraz należnościami ubocznymi, przy czym wartość wierzytelności odpowiada wartości towaru, na rzecz BÄKO Polska Sp. z o.o., a BÄKO Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na nabycie wierzytelności. Wartość towaru wynika z faktury wystawionej przez BÄKO Polska Sp. z o.o. Jeżeli zbyty dalej towar stanowi współwłasność BÄKO Polska Sp. z o.o., wówczas cesja wierzytelności obejmuje tę kwotę, która odpowiada wartości udziału BÄKO Polska Sp. z o.o. we współwłasności, zgodnie z punktem VIII ust. 2. Cesja wierzytelności przyszłych obejmuje również wszelkie wierzytelności z salda Kontrahenta.

4. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kontrahenta, BÄKO Polska Sp. z o.o. jest uprawniona – bez konieczności odstąpienia od umowy i bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania – do żądania na koszt Kontrahenta wydania towaru i do zatrzymania towaru do momentu zapłaty ceny, jak i do zużycia towaru.

5. BÄKO Polska Sp. z o.o. upoważnia Kontrahenta do dochodzenia wierzytelności. BÄKO Polska Sp. z o.o. nie skorzysta z własnego uprawnienia do windykacji należności tak długo, jak Kontrahent będzie wywiązywać się ze swoich zobowiązań płatniczych, również w stosunku do osób trzecich. Na żądanie BÄKO Polska Sp. z o.o. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania dłużników scedowanej wierzytelności i do powiadomienia dłużników o cesji wierzytelności.

6. O działaniach osób trzecich związanych z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym w stosunku do towaru z zastrzeżonym na rzecz BÄKO Polska Sp. z o.o. prawem własności lub w stosunku do scedowanych wierzytelności, Kontrahent obowiązany jest niezwłocznie poinformować BÄKO Polska Sp. z o.o. przy jednoczesnym przekazaniu BÄKO Polska Sp. z o.o. wszelkich dokumentów związanych ze sprawą.

7. Wraz ze wstrzymaniem płatności, złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszeniem upadłości, Kontrahent traci prawo do zbywania i innego rozporządzenia towarem, także uprawnienie do dochodzenia wierzytelności będącej przedmiotem cesji.

8. Ustanowione dla BÄKO Polska Sp. z o.o. zabezpieczenia obejmują również te zobowiązania, które w przypadku ogłoszenia upadłości Kontrahenta zostaną uznane, w drodze wyboru dokonanego przez syndyka masy upadłościowej, za podlegające wykonaniu.

IX. Ochrona danych osobowych    

W odniesieniu do ochrony danych osobowych, BÄKO Polska Sp. z o.o. odsyła do pkt. 6 Uwag ogólnych niniejszego OWU i do swojego oświadczenia dotyczącego polityki prywatności i zawartych w nim wskazówek w zakresie ochrony danych osobowych, opublikowanego na stronie www.baekopolska.pl.

X. Właściwość miejscowa sądu, stosowane prawo

1. Wszelkie roszczenia stron umowy, do której załącznik stanowią niniejsze OWU, rozstrzyga sąd rzeczowo właściwy według miejsca siedziby BÄKO Polska Sp. z o.o.

2. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie umowy, do której załącznik stanowią niniejsze OWU, podlegają przepisom prawa polskiego. Prawo polskie stosuje się również wówczas, gdy Kontrahent nie ma swojej siedziby na terytorium RP.

3. Postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie stosuje się.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

stan: wrzesień 2023