Ogólne Warunki Umów (OWU)

Slide 1
IMG_9706lr

Ogólne Warunki Umów (OWU)

I. Uwagi Ogólne

1. Poniższe warunki obowiązują w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji sprzedaży, dostaw i usług BÄKO Sp. z o.o., jeżeli nie uzgodniono odmiennych warunków specjalnych. Starsze, inaczej brzmiące OWU, tracą niniejszym swoją ważność.

2. Odmienne od niniejszych OWU postanowienia Kontrahenta nie wiążą stron nawet wówczas, gdy BÄKO Sp. z o.o. wyraźnie im nie zaprzeczyła.

3. Odstępstwa od niniejszych OWU wymagają wyraźniej, pisemnej akceptacji ze strony BÄKO Sp. z o.o. Niniejsze OWU obowiązują również w sytuacji, gdy BÄKO Sp. z o.o. – znając
odmienne lub sprzeczne z niniejszymi OWU postanowienia Kontrahenta – bez zastrzeżeń realizuje dostawę do Kontrahenta.

4. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU nie powoduje nieważności pozostałych postanowień niniejszych OWU. To samo obowiązuje również wtedy, gdy poszczególne OWU nie będą częścią umowy. Kontrahent zostanie poinformowany o tym, że BÄKO Sp. z o.o. – o ile jest to konieczne dla wzajemnej współpracy gospodarczej stron i dozwolone przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. – elektronicznie zapisuje i przetwarza dane.


II. Oferta i przyjęcie zlecenia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane przez BÄKO Sp. z o.o. do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Zamówienia złożone przez Kontrahenta są wiążące dla BÄKO Sp. z o.o. tylko wtedy, gdy BÄKO Sp. z o.o. je potwierdziła, zrealizowała przez wykonanie dostawy lub innego świadczenia usług lub gdy w terminie 10 dni nie sprzeciwiła się zawarciu umowy.

2. Przedstawiane przez BÄKO Sp. z o.o. np. w reklamach, katalogach, na stronach internetowych, pismach okólnych lub dokumentach załączonych do oferty specyfikacje produktów są wiążące tylko wówczas, gdy w potwierdzeniu zamówienia wyraźnie zostały nazwane wiążącymi. W razie wątpliwości przyjmuje się, że BÄKO Sp. z o.o. nie udziela – czy to poprzez przekazywanie wzorów i próbek, specyfikacje, odniesienia do norm jakości i innych regulaminów,czy też poprzez inne oświadczenia składane w związku z umową, do której załącznik stanowią niniejsze OWU – żadnej gwarancji jakości i trwałości rzeczy. W razie wątpliwości obowiązują jedynie jednoznaczne, pisemne oświadczenia BÄKO Sp. z o.o. o udzieleniu gwarancji.

3. Wszystkie zlecenia przyjmowane będą z możliwością zastrzeżenia dokonania dostawy. Jeżeli wykonanie dostawy będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione w wyniku siły wyższej, strajku, blokad dróg lub innych podobnych okoliczności – również dla poddostawców BÄKO Sp. z o.o. – wówczas BÄKO Sp. z o.o. będzie uprawniona do odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Powyższe obowiązuje, gdy BÄKO Sp. z o.o. dochowała należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju, w tym w wyborze osób, za pomocą których zobowiązanie wykonuje lub osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Uprawnienia przysługujące BÄKO Sp. z o.o. z tytułu dochodzenia roszczeń przechodzą w tym wypadku na Kontrahenta.

 
III. Ceny i kalkulacja cen

1. Umowy będą realizowane według cen obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Jeżeli w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy, a dniem jej wykonania nastąpi istotna zmiana stosunków,w szczególności zmiana wysokości wynagrodzeń, cen opakowań, cen przewozu, zmiana wysokości ceł i podatków, wówczas BÄKO Sp. z o.o. ma prawo dokonać w stosownym zakresie waloryzacji uzgodnionej wcześniej ceny w oparciu o zmianę kreślonych czynników kosztów.

2. Podane ceny są cenami netto i obowiązują z doliczeniem każdorazowo odpowiedniej stawki podatku VAT.

3. Koszty opakowania oraz wszelkie inne koszty wynikające z użyczenia i zapłaty kaucji za opakowania i środki użyte do transportu towaru (np. palety, kontenery, skrzynki, butelki, pojemniki i inne) obciążają Kontrahenta.

 
IV. Opakowanie, ubezpieczenia i wysyłka

1. Towary będą dostarczane według normalnych tras dostaw i w zwykłych godzinach pracy na koszt dostawcy. W przypadku towaru o wartości niższej niż równowartość 1000 PLN BÄKO Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Kontrahenta zryczałtowanymi kosztami przewozu towaru.

2. Użyczone opakowania i pojemniki do transportu towarów – o ile nie ustalono inaczej – muszą zostać zwrócone przez Kontrahenta niezwłocznie po odebraniu przez niego towaru, w stanie niepogorszonym i wraz z uiszczeniem kosztów ich zwrotu. Nie dopuszcza się wypełnienia opakowań i pojemników służących do transportu towaru innymi towarami lub wykorzystywania w inny sposób. W przypadku opóźnionego zwrotu opakowań i pojemników służących do transportu towarów, BÄKO Sp. z o.o. zastrzega sobie obciążenie Kontrahenta kosztami powstałymi z tytułu opóźnienia.

3. Towary ubezpiecza się tylko na żądanie Kontrahenta i na jego koszt.

4. W przypadku opakowań nienadających się do recyclingu, obowiązek ich legalnej utylizacji lub ponownego zastosowania obciąża Kontrahenta.


V. Dostawa, zwłoka w dostawie i niemożliwość dostawy

1. Wiążący jest uzgodniony termin dostawy. Uznaje się go za zachowany, jeżeli towar opuścił magazyn o uzgodnionej porze lub została zgłoszona gotowość do odbioru.

2. BÄKO Sp. z o.o. ma prawo spełnić umówione świadczenie poprzez dokonanie dostaw częściowych. Złożenie reklamacji co do którejkolwiek z dostaw częściowych nie uprawnia Kontrahenta do odmowy przyjęcia dalszych dostaw w ramach danego zamówienia.

3. Dopóki Kontrahent zalega ze spełnieniem swojego świadczenia wzajemnego, BÄKO Sp. z o.o. może powstrzymać się ze spełnieniem swojego świadczenia dostawy.

4. BÄKO Sp. z o.o. może odstąpić od umowy (obowiązek dostawy wygasa), jeżeli został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Kontrahenta lub toczy się postępowanie w tej sprawie.

5. Jeżeli wykonanie umowy będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z powodu siły wyższej, strajków lub innych nadzwyczajnych okolicznościrównież dla poddostawców BÄKO Sp. z o.o. – wówczas BÄKO Sp. z o.o. będzie uprawniona do odstąpienia od całości lub części umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania, bądź też do przedłużenia terminu dostawy o okres trwania utrudnienia. W przypadku braku dostawy lub dostawy niepełnej ze strony poddostawców do BÄKO Sp. z o.o., BÄKO Sp. z o.o. zwolniona jest całkowicie lub częściowo z obowiązku dokonania dostawy, jeżeli dochowała należytej staranności w pozyskaniu towaru i zawiadomiła Kontrahenta o zaistniałym fakcie niewykonania. W pozostałych przypadkach obowiązuje punkt II. 3.

6. W przypadku zwłoki w dostawie zamówień szczególnych (zwłaszcza dotyczących towarów i dóbr wykonywanych na specjalne życzenie Kontrahenta) obowiązują następujące zasady: przy zawinionym nie dochowaniu uzgodnionego terminu dostawy, zwłoka w dostawie ze strony BÄKO Sp. z o.o. powstaje  dopiero po wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku jego bezskutecznego upływu. Termin dodatkowy wynosi przynajmniej ¼ ustalonego terminu dostawy, nie mniej jednak niż 8 dni roboczych I rozpoczyna swój bieg najwcześniej z upływem uprzednio wyznaczonego terminu dostawy.


VI. Przejście ryzyka, zawiadomienie o wadzie, odpowiedzialność za wady

1. Jeżeli towar jest gotowy do wydania, wysyłki bądź odbioru, a jego wysyłka bądź odbiór nie doszły do skutku z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kontrahent, wówczas ryzyko związane z towarem przechodzi na Kontrahenta z chwilą otrzymania przez niego zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki, bądź gotowości do jego wydania lub odbioru.

2. Kontrahent jest obowiązany niezwłocznie po odebraniu towaru dokonać zbadania jego ilości, jakości i właściwości pod kątem zgodności z zamówieniem. Kontrahent jest obowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania BÄKO Sp. z o.o. o wykrytych wadach towaru – zwłaszcza o różnicach ilościowych – a także do dodatkowego sporządzenia na potwierdzeniu dostawy adnotacji o wszelkich odstępstwach, jak i do parafowania potwierdzenia dostawy. W przypadku wad niemożliwych do wykrycia przy odbiorze towaru, zawiadomienie o wadzie musi nastąpić na piśmie niezwłocznie po wykryciu wady. Zawiadomienie musi nastąpić:

– w przypadku towarów łatwo psujących się: niezwłocznie, telefonicznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin od odbioru towaru lub wykrycia wady,
– w pozostałych przypadkach: w ciągu 2 dni od odbioru towaru lub wykrycia wady.

W przypadku uchybienia wymienionym powyżej terminom lub obowiązkom, wyłączone będzie dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu dostawy wadliwych towarów. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi będzie wyłączone również wtedy, gdy dostarczony towar został zbyty, przerobiony lub postępowanie z nim było niewłaściwe. Punkt 5 zdanie 2–4 obowiązuje odpowiednio. Pęknięcia, złamania i ubytki towaru nie podlegają reklamacji, o ile jest to zgodne z przyjętymi zwyczajami handlowymi.

3. BÄKO Sp. z o.o. udziela rękojmi za wady rzeczy nowych w ten sposób, że według jej własnego wyboru w sytuacji zwrotu towaru wadliwego dostarcza ona towar wolny od wad – lub jeżeli jest to możliwe – bezpłatnie usuwa wady lub dokonuje odpowiedniego obniżenia ceny towaru.

4. W przypadku wad nowych rzeczy Kontrahent może według własnego wyboru żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, jeżeli usunięcie wady dwukrotnie okaże się bezskuteczne, jest niemożliwe, nie może nastąpić w rozsądnym terminie lub gdy BÄKO Sp. z o.o. odmówiło usunięcia wady.

5. Dochodzenie przez Kontrahenta dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad towaru, a zwłaszcza roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód, które nie powstały na dostarczonych towarach, jest wykluczone. Wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych lub w przypadku udzielenia gwarancji. W sytuacji zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych, BÄKO Sp. z o.o. odpowiada jedynie za typową dla danej umowy, rozsądnie przewidywalną szkodę. Wyłączona jest odpowiedzialność BÄKO Sp. z o.o. z tytułu utraconych korzyści.

6. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady nowych rzeczy przedawniają się z upływem 12 miesięcy od momentu odbioru rzeczy. Roszczenia regresowe wygasają z upływem 2 miesięcy od dnia wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia odbioru towaru przez Kontrahenta.

7. Zwrotu towaru na skutek zawiadomienia o wadzie bezpośrednio przy odbiorze towaru dokonuje się u kierowcy, a w pozostałych przypadkach, zwłaszcza przy późniejszym zgłoszeniu wady, towar podlega zwrotowi kierowcy dopiero za porozumieniem z kierownictwem BÄKO Sp. z o.o. lub z pracownikami wyraźnie do tego upoważnionymi przez BÄKO Sp. z o.o.

8. Przy sprzedaży rzeczy używanych dochodzenie od BÄKO Sp. z o.o. roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest całkowicie wykluczone. Nie dotyczy to jednak przypadku zapewnienia o braku wad lub podstępnego zatajenia wady.


VII. Płatność i udzielenie kredytu

1. Zapłata za towar powinna nastąpić co do zasady niezwłocznie po odebraniu towaru i doręczeniu faktury. Uzgodnienie terminu płatności może nastąpić tylko po uprzednim specjalnym porozumieniu stron. Zapłata dokonywana jest co do zasady przelewem na rachunek bankowy lub gotówką, z wyłączeniem możliwości potrącenia. Zapłatę uważa się za dokonaną w terminie w momencie zaksięgowania kwoty zapłaty na rachunku bankowym BÄKO Sp. z o.o. przed upływem wyznaczonego terminu. W przypadku braku odmiennych postanowień co do kolejności zaspokajania wierzytelności, gdy wpłata Kontrahenta nie wystarcza na pokrycie wszystkich wierzytelności, wówczas dokonywane na rzecz BÄKO Sp. z o.o. wpłaty będą naliczane w pierwszej kolejności na poczet wszelkich odsetek i kosztów, następnie na poczet niespłaconych wierzytelności z tytułu umów o konserwację urządzeń, usług doradczych i innych usług, następnie na poczet wierzytelności z tytułu dostaw surowców, towarów handlowych, materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych wraz z opakowaniami, a na końcu na poczet wierzytelności z tytułu dostaw maszyn i urządzeń, natomiast w obrębie wymienionych powyżej wierzytelności – zawsze najpierw na poczet wierzytelności najdawniej wymagalnej. Rozliczenie płatności w myśl powyższych zasad obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do wierzytelności z tytułu porozumień ratalnych i / lub finansowania bądź przy przeksięgowaniu z bieżącego rachunku bankowego na rachunki ratalne. Kontrahent rezygnuje z prawa powstrzymania wynikającego z późniejszych, wcześniejszych lub bieżących transakcji handlowych dokonywanych w ramach stosunków handlowych. Potrącenie wierzytelności wzajemnych jest dopuszczalne jedynie na tyle, na ile zostały one uznane i potwierdzone lub uprawomocnione.

2. Zapłata czekiem lub wekslem w celu wykonania zobowiązania wymaga zgody BÄKO Sp. z o.o. i może nastąpić tylko po uprzednim porozumieniu i pod warunkiem ich przyjęcia przez bank współpracujący z BÄKO Sp. z o.o. Wydatki i koszty poniesione w związku z wydaniem, przedłożeniem na czas i złożeniem protestu obciążają w całości Kontrahenta. Zapłata czekiem lub wekslem następuje dopiero w momencie jego realizacji i wykupienia. Wydatki liczone są od dnia wymagalności roszczenia wynikającego z faktury.

3. BÄKO Sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Kontrahenta – bez specjalnego udokumentowania – zapłaty odsetek w wysokości ponoszonych przez nią samą kosztów kredytu, przynajmniej jednak w wysokości 8 % powyżej bazowej stawki procentowej kredytu. Kontrahent może jednak sobie zastrzec, że odsetki będą dochodzone w mniejszej wysokości.

4. W przypadku grożącej niewypłacalności Kontrahenta (zgodnie z ustawą z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze), BÄKO Sp. z o.o. jest uprawniona do dokonywania dalszych dostaw jedynie za zapłatą z góry i do natychmiastowego wymagania zapłaty wszystkich nieuiszczonych – jak również odroczonych – kwot faktur, jak i wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku handlowego, a także do żądania płatności gotówkowej lub złożenia zabezpieczenia w zamian za zwrot weksli wniesionych w celu wykonania zobowiązania.

5. W przypadku grożącej niewypłacalności Kontrahenta, BÄKO Sp. z o.o. może żądać od momentu świadczenia swojej usługi złożenia odpowiedniego zabezpieczenia w stosownym terminie lub świadczenia „z ręki do ręki”. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Kontrahenta, BÄKO Sp. z o.o. może odstąpić od umowy lub żądać odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

6. Kontrahent jest obowiązany do sprawdzania informacji o wysokości jego zobowiązań wobec BÄKO Sp. z o.o. pod kątem ich prawidłowości i kompletności. Doręczone informacje o wysokości zobowiązań uważa się za uznane przez Kontrahenta, jeżeli Kontrahent w ciągu 4 tygodni od momentu doręczenia mu informacji o stanie sald pisemnie ich nie zakwestionował. Wraz z doręczeniem informacji o stanie sald, Kontrahent zostanie poinformowany o skutkach braku ich zakwestionowania w wyznaczonym czasie.

7. Udzielenie kredytu bądź odroczenie zapłaty za towar następuje tylko wraz z naliczaniem odsetek i pod warunkiem, że Kontrahent przedłoży na żądanie BÄKO Sp. z o.o. dokumenty konieczne do oceny jego wiarygodności kredytowej, a zwłaszcza jego raporty roczne, bieżące oceny związane z ekonomiką przedsiębiorstwa i dalsze informacje oraz dokumenty dotyczące oceny wiarygodności kredytowej, a także zwyczajowe i wystarczające zabezpieczenia kredytu np. w formie poręczenia bankowego, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie itd. BÄKO Sp. z o.o. ma obowiązek zachowania w tajemnicy w stosunku do danych zawartych w przekazanych przez Kontrahenta dokumentach i w stosunku do udzielonych przez Kontrahenta informacji.

 
VIII. Zastrzeżenie własności, cesja praw

1. Dostarczony towar pozostaje do momentu zapłaty przez Kontrahenta ceny i spłaty wszystkich należności wynikających z umowy sprzedaży, jak i powstałych w przyszłości wierzytelności, własnością BÄKO Sp. z o.o. Dopiero po uiszczeniu ceny oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży, prawo własności towaru przechodzi na Kontrahenta. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kontrahenta, BÄKO Sp. z o.o. jest uprawniona do odbioru towaru od Kontrahenta, a Kontrahent obowiązany jest do wydania towaru BÄKO Sp. z o.o.

2. Jeżeli towar należący do BÄKO Sp. z o.o. zostanie przez Kontrahenta przerobiony na nową rzecz, wówczas powstała w wyniku przerobienia nowa rzecz staje się własnością BÄKO Sp. z o.o. bez powstania z tego tytułu żadnych zobowiązań dla BÄKO Sp. z o.o. Jeżeli towar należący do BÄKO Sp. z o.o. zostanie połączony z rzeczą nienależącą do BÄKO Sp. z o.o., wówczas BÄKO Sp. z o.o. staje się współwłaścicielem powstałej w wyniku połączenia nowej rzeczy w stosunku odpowiednim do wartości towaru należącego do BÄKO Sp. z o.o. odnoszonej do wartości innego towaru w chwili połączenia. Jeżeli towar należący do BÄKO Sp. z o.o. zostanie pomieszany, rozcieńczony lub połączony z innym towarem, wówczas BÄKO Sp. z o.o. staje się współwłaścicielem powstałej w wyniku tego rzeczy, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Jeżeli Kontrahent nabywa własność towaru w sytuacji połączenia lub pomieszania towarów, wtedy przenosi on w tym samym udział we współwłasności na BÄKO Sp. z o.o. w stosunku, który odpowiada wartości towaru należącego do BÄKO Sp. z o.o. do wartości nowego towaru z chwili połączenia lub pomieszania. W takich przypadkach Kontrahent obowiązany jest do bezpłatnego przechowania nowo powstałej rzeczy, będącej własnością lub współwłasnością BÄKO Sp. z o.o., która to rzecz również stanowi towar z zastrzeżoną własnością na rzecz BÄKO Sp. z o.o. aż do momentu uiszczenia ceny w znaczeniu powyższych ustaleń.

3. Jeżeli towar z własnością zastrzeżoną na rzecz BÄKO Sp. z o.o. aż do momentu uiszczenia ceny, zostanie zbyty przez Kontrahenta pojedynczo lub razem z towarem nienależącym do BÄKO Sp. z o.o., wówczas Kontrahent dokonuje jednocześnie cesji wierzytelności powstałej z tytułu dalszego zbycia towaru, wraz ze wszystkimi prawami zależnymi oraz należnościami ubocznymi, przy czym wartość wierzytelności odpowiada wartości towaru, na rzecz BÄKO Sp. z o.o., a BÄKO Sp. z o.o. wyraża zgodę na nabycie wierzytelności. Wartość towaru wynika z faktury wystawionej przez BÄKO Sp. z o.o. Jeżeli zbyty dalej towar stanowi współwłasność BÄKO Sp. z o.o., wówczas cesja wierzytelności obejmuje tę kwotę, która odpowiada wartości udziału BÄKO Sp. z o.o. we współwłasności, zgodnie z punktem VIII ust. 2. Cesja wierzytelności przyszłych obejmuje zgodnie z punktem VIII ust. 3 również wszelkie wierzytelności z salda Kontrahenta.

4. Kontrahent jest uprawniony do dalszego zbywania i korzystania z towaru z zastrzeżonym prawem własności na rzecz BÄKO Sp. z o.o. tylko w takim zakresie, który jest konieczny do prawidłowego przeprowadzenia postępowania i załatwienia sprawy i tylko pod warunkiem, że wierzytelności i prawa zgodnie z niniejszymi OWU przejdą na BÄKO Sp. z o.o. Kontrahent nie jest uprawniony do rozporządzania towarem z zastrzeżonym prawem własności na rzecz BÄKO Sp. z o.o. w pozostałym zakresie, w szczególności nie jest uprawniony do ustanawiania na towarze ograniczonych praw rzeczowych, w tym zastawu, ustanawiania przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zawierania umów faktoringu.

5. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kontrahenta, BÄKO Sp. z o.o. jest uprawniona – bez konieczności odstąpienia od umowy i bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania – do żądania na koszt Kontrahenta wydania towaru i do zatrzymania towaru do momentu zapłaty ceny, jak i do zużycia towaru.

6. BÄKO Sp. z o.o. upoważnia Kontrahenta do dochodzenia wierzytelności. BÄKO Sp. z o.o. nie skorzysta z własnego uprawnienia do windykacji należności tak długo, jak Kontrahent będzie wywiązywać się ze swoich zobowiązań płatniczych, również w stosunku do osób trzecich. Na żądanie BÄKO Sp. z o.o. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania dłużników scedowanej wierzytelności i do powiadomienia dłużników o cesji wierzytelności.

7. O działaniach osób trzecich związanych z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym w stosunku do towaru z zastrzeżonym na rzecz BÄKO Sp. z o.o. prawem własności lub w stosunku do scedowanych wierzytelności, Kontrahent obowiązany jest niezwłocznie poinformować BÄKO Sp. z o.o. przy  jednoczesnym przekazaniu BÄKO Sp. z o.o. wszelkich dokumentów związanych ze sprawą.

8. Wraz ze wstrzymaniem płatności, złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszeniem upadłości, Kontrahent traci prawo do zbywania i innego rozporządzenia towarem, także uprawnienie do dochodzenia wierzytelności będącej przedmiotem cesji.

9. Ustanowione dla BÄKO Sp. z o.o. zabezpieczenia obejmują również te zobowiązania, które w przypadku ogłoszenia upadłości Kontrahenta zostaną uznane, w drodze wyboru dokonanego przez syndyka masy upadłościowej, za podlegające wykonaniu.

IX. Ochrona danych osobowych    

W odniesieniu do ochrony danych osobowych, BÄKO odsyła do swojego oświadczenia dotyczącego polityki prywatności i zawartych w nim wskazówek w zakresie ochrony danych osobowych, opublikowanego na stronie www.baekopolska.pl.

X. Właściwość miejscowa sądu, stosowane prawo

1. Wszelkie roszczenia stron umowy, do której załącznik stanowią niniejsze OWU, w tym roszczenia wynikające z weksla i czeku, rozstrzyga sąd rzeczowo właściwy według miejsca siedziby BÄKO Sp. z o.o.

2. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie umowy, do której załącznik stanowią niniejsze OWU, podlegają przepisom prawa polskiego. Prawo polskie stosuje się również wówczas, gdy Kontrahent nie ma swojej siedziby na terytorium RP.

3. Postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie stosuje się.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.


stan: maj 2012